grafik

Wychodząc naprzeciw Państwu, stworzyliśmy zakładkę grafiki aby szybko i łatwo można odnaleźć grafik z wybraną formą ruchu.

Stworzyliśmy nową, strefę obsługi klienta w części klubu. Teraz macie możliwość zarezerwowania sobie miejsca na zajęciach AERO przez Internet. Wystarczy zalogować się do systemu…. wybrać zajęcia i zapisać się.

Przypominamy, że zajęcia odbywające się na HALI oraz zajęcia INDOOR CYCLING nie wymagają wcześniejszej rezerwacji (nie dotyczy maratonów)

UWAGA! Aby skutecznie przejść proces rejestracji warunkiem koniecznym jest posiadanie ważnego karnetu klubowego. Wasz profil może być aktywny tylko po wcześniejszym skontaktowaniu się z obsługą klubu. Zostaniecie poproszeni o podanie maila na który zostanie Wam przesłane hasło, które będzie można zmienić zaraz po zalogowaniu. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, jesteśmy dla Państwa

Zespół CITYZEN_
61 835 51 24

ZASADY UCZESTNICTWA W KURSACH NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA ORAZ OSWAJANIA Z WODĄ

 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usług basenowych na pływalni CITYZEN_, przez osoby uczestniczące w kursach nauki i doskonalenia pływania oraz oswajania z wodą i obowiązuje łącznie z ogólnymi zasadami korzystania z basenu.
 2. Uczestnictwo w zajęciach jest dozwolone po uprzednim zapisaniu się do grupy (na wybrany dzień i godzinę) dokonanym w strefie obsługi klienta i otrzymaniu karnetu ważnego na okres, za jaki została uiszczona opłata. W przypadku niepełnoletnich kursantów zapis na kurs może dokonać tylko i wyłącznie rodzic lub opiekun prawny kursanta. Czas trwania zajęć wynosi 45 min. Każdy z kursantów zobowiązany jest opuścić basen po skończonych zajęciach. Kursantowi przysługuje 15 min na przebranie się po zakończonych zajęciach.
 3. Przez uczestnictwo w kursie należy rozumieć czynny udział w zajęciach w całym semestrze.
 4. Przed rozpoczęciem zajęć, kursant może 15 minut wcześniej pobrać klucz do szafki w szatni.
 5. Do szatni rodzinnej rodzic wchodzi z dzieckiem do 6 roku życia. Starsze dzieci przebierają się samodzielnie w szatni chłopięcej i dziewczęcej.
 6. Nieopłacenie kontynuacji kursu, przed wygaśnięciem ważności karnetu, powoduje skreślenie z listy uczestników.
 7. Możliwe jest odrobienie 10% nieobecności w semestrze (2 zajęcia). Inne nieobecności nie mogą być przeniesione na kolejną edycję lub odliczone od kwoty wynikającej z kolejnego kursu. Aby odrobić nieobecność należy powiadomić telefonicznie lub mailowo strefę obsługi klienta.
 8. Nieobecności na kursie można odrobić uczestnicząc w zajęciach innej grupy o tym samym poziomie zaawansowania lub korzystając indywidualnie z pływalni. Warunkiem odrobienia nieobecności jest posiadanie ważnego karnetu. W przypadku braku kontynuacji kursu nie można odrabiać niewykorzystanych zajęć.
 9. W przypadku długotrwałego leczenia lub pobytu w szpitalu (udokumentowane) istnieje możliwość zawieszenia uczestnictwa w kursie i wówczas opłata za zawieszone zajęcia przesuwana jest na kolejny semestr w danym roku szkolnym. Kwota ta dotyczy nieobecności dłuższej niż 3 kolejne zajęcia i liczona jest od daty zgłoszenia nieobecności w strefie obsługi klienta osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 10. Płatność jest ustalona semestralnie, istnieje możliwość opłaty w ratach, co określa cennik usług stanowiący integralną część niniejszych zasad.
 11. Przy płatności za cały semestr, klient otrzymuje 1 zajęcia gratis w semestrze, natomiast przy opłacie za cały rok szkolny – 3 zajęcia gratis. Istnieje możliwość zakupu lekcji próbnej w kwocie 40zł.
 12. Terminy, w których nie prowadzimy zajęć nauki i doskonalenia pływania: 1 i 11 listopad 2015, 24, 25 i 31 grudzień 2015, 1, 6 i 18-31 /ferie zimowe/ styczeń 2016, 26-28 kwiecień 2016, 1, 3 i 26 maj 2016.
 13. W przypadku rezygnacji z kursów pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20% wypłaconej kwoty. W celu uzyskania zwrotu opłaty należy przedłożyć bieżący paragon fiskalny.
 14. Założenie karty członkowskiej jednorazowo kosztuje 10 zł.
 15. Za wystawienie duplikatu karnetu pobierana jest opłata w wysokości 10 złotych.
 16. Dokonując wpłaty na kurs uczestnik deklaruje tym samym, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 17. Zajęcia prowadzone są w grupach 8 – 15 osób, przy czym grupę stanowi min. 8 osób.
 18. Uczestnik/opiekun prawny zapewnia, iż jego stan zdrowia umożliwia uczestniczenie w zajęciach.
 19. Bobasy do 3 roku życia powinny mieć na zajęciach pieluszko-majtki.
 20. Z przyczyn niezależnych od CITYZEN-u, dni, godziny zajęć oraz instruktorzy mogą ulec zmianie.
 21. Podczas trwania zajęć na pływalni na terenie niecki basenowej mogą przebywać tylko kursanci oraz instruktorzy.
 22. Wraz z rozpoczęciem zajęć instruktor przejmuje  odpowiedzialność za kursanta. Uczestnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń instruktora.
 23. Kursant/opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika zajęć do materiałów promocyjnych obiektu.
 24. Za rzeczy pozostawione poza szafami lub poza depozytem Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 25. Klient zobowiązany jest pozostawić swój karnet aby pobrać klucz do szafki.